Fremtidens Assens

Fremtidens Assens

I juni 2019 vedtog byrådet udviklingsplanen "Fremtidens Assens" og lagde dermed grunden for en række store investeringer i byen.

Mulig indretning af den kommende havneplads med multitek og udsigtstårn.

Med vedtagelse af udviklingsplanen Fremtidens Assens satte byrådet kursen for byen – en kurs der sigter mod at gentænke Assens fra primært at være en industri-og erhvervsby til i endnu højere grad også at være en levende kultur- og oplevelsesby.

Udviklingsplanen fokuserer på tre centrale byområder:

Den kulturelle købstad – hvor den levende handelsgade understøttes med en løbende strategisk fortætning af butikkerne.

Det vilde bylandskab på jordbassinerne og Assens Næs – hvor der fokuseres på udvikling af rekreation og turisme bl.a. med etablering af et rekreativt klitlandskab, der samtidig er en vigtig brik i fremtidens højvandssikring af byen.

Den bynære havn – hvor den nordlige erhvervshavn over tid omdannes til bolig- og oplevelseshavn understøttet af to ambitiøse projekter placeret i området:

  • Etablering af ny havneplads og ’multitek’ – et moderne bibliotek og kulturhus - for enden af Willemoesgade, hvor byen og havnen bindes sammen.
  • Det Nationale Kyst- og Lystfiskercenter – et oplevelsescenter, der bliver den første af sin art i Europa med en tematik omkring vand, lystfiskeri og natur. Centeret bliver et nationalt fyrtårn for lystfiskerturisme i Danmark.

Fremtidsbilledet for Assens by

Byen har vendt sig mod vandet, og havnen er udviklet til et stærkt knudepunkt, der binder de unikke områder sammen. Det rå havnemiljø, den historiske købstad og den forskelligartede kystlinje, er alle blevet styrket fysisk, funktionelt og oplevelsesmæssigt og har skabt et sammenhængende, mangfoldigt og oplevelsesmættet centrum for byens liv - en genopfundet og fremtidssikret by og bymidte.

Det varierede og alsidige udbud af oplevelser inden for både kultur, handel, rekreation og aktiviteter har gjort bymidten til byens – og kommunens – foretrukne mødested for børn, unge, familier og seniorer. Assens tilbyder et bredt og forskelligartet spektrum af boligtilbud og overnatningsmuligheder, hvilket fastholder eksisterende og tiltrækker nye borgere og besøgende, der skaber kritisk masse til den levende by og bymidte.

Den målrettede og fokuserede satsning på udvikling af byens tre centrale og unikke områder har samlet byens aktører om en fælles udviklingsretning på kort og lang sigt, hvilket har skabt synlige successer og gjort Assens til en god by at investere i.

Kommunale investeringer i den bynære havn

Ny havneplads og ’multitek’

I spændfeltet mellem det tidligere rådhus, Kogehusmolen, Toldboden og overgangen til den historiske købstad etableres en ny aktiv havneplads, der skaber forbindelse mellem den smukke købstad og det levende, oplevelsesrige havnemiljø. Samtidigt omdannes det tidligere rådhus til multitek - et moderne bibliotek med mere, der trækker liv og aktivitet ned på havnepladsen.

Projektet gennemføres i samarbejde med Realdania, der ligesom Assens Kommune skyder 10 mio. kr. i projektet. Dertil kommer kommunale investeringer på 4,5 mio. kr. til trafikale løsninger omkring den nye havneplads, og ca. 17,6 mio. kr. til indfrielse af den gældende leasingaftale på det tidligere Rådhus.

Multitek Multitek2 Multitek3

Det nationale Kyst- og Lystfiskercenter

Assens Kommune har fået tildelt et særligt ansvar for at implementere ”National Strategi for Lystfiskeri”, herunder at udvikle og opføre et fysisk besøgscenter. Centeret – der har arbejdstitlen ”Det nationale kyst- og lystfiskercenter” - tænkes opført by- og havnenært i Assens, og det bliver den første af sin art i Europa med en tematik omkring vand, lystfiskeri og natur.

Der foregår lige nu ideudvikling og fundraising med henblik at sikre en finansiering, som muliggør opførelse og drift af et ambitiøst besøgscenter, som kan blive et vartegn for Assens by. Centeret forventes indviet i 2023 eller 2024.

Centeret har fået tildelt 22 mio.kr (statslig finansiering), som søges suppleret af fondsmidler.

 

Strukturplan for området

Når koncept og omfang af Kyst- og Lystfiskercenteret er blevet defineret, igangsættes udarbejdelsen af en samlet strukturplan for Assens Havn imod nord. Målet er at sammentænke den overordnede omdannelse af havneområdet med etablering af det nationale center for kyst- og lystfiskerturisme i forhold til placering, bebyggelsesstrukturer (for den resterende del af havneområdet) byrum, parkering og vejadgang.

Strukturplanen vil tegne de overordnede linjer for kommunale investeringer i trafikale løsninger, promenade og eventuelle byrum i omdannelsesområdet.

Assens Kommune har foreløbigt, over de næste 4 år, afsat 10 mio. kr. til vejanlæg, promenade og byrum, samt 7,3 mio. kr. til renovering af kajkanten langs Nordre Havnevej.